Odborné odporúčania

Odborné odporúčania (angl. guidelines) sa vydávajú pod záštitou Ministerstva s zdravotníctva Slovenskej republiky v edícií „Metodické listy racionálnej farmakoterapie“ (ML) vo vydavateľstve Herba a. s. v Bratislave. Redakcia ML má sídlo na pôde Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

ML vznikajú v súlade s ustanovením § 45 zákona č. 576/2004 Z.z. podľa presne definovaného protokolu tvorby a odbornej oponentúry ako konsenzné terapeutické štandardy, pri tvorbe ktorých sa procedurálnym spôsobom dosahuje a zaručuje konsenzus odbornej lekárskej verejnosti (reprezentovanej príslušnou odbornou spoločnosťou SLS), zdravotných poisťovní a zodpovedných štátnych orgánov (príslušných odborných zložiek Ministerstva zdravotníctva SR).

ML sú distribuované ako voľná príloha časopisov Lekársky obzor a Farmaceutický obzor. Zároveň sú umiestňované na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR, aby boli dostupné širokej lekárskej a zdravotníckej verejnosti.

Nižšie uvádzame novšie ML, ktoré vznikli z iniciatívy a pod odbornou garanciou SHS.