Výkonný výbor

Výkonný prezident SHS (2015 – 2018)

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
e-mail: lubomir.skladany@gmail.com

Viceprezident

MUDr. Marian Oltman, PhD.
e-mail: oltman@thalion.sk

Vedecký sekretár

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
e-mail: jozef.glasa@szu.sk

Hlavný odborník MZ SR pre odbor hepatológia

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., DrSVS.
e-mail:hrusovsky.s@gmail.com

Sekretárka SHS

Ing. Mgr. Eva Čikelová
e-mail: katedra.kf@szu.sk

Adresa sekretariátu

UFKEF LF SZU a NRCCH
Limbová 12-14, 833 03 Bratislava
tel: 02/59370 838
fax: (02)59370 770
e-mail: katedra.kf@szu.sk